ezili_sm_button
writings_sm_button
perform_sm_button
bio_sm_button
workshops_sm_button
contactus_sm_button
guest_bu_button
law_sm_button
merchan_bu_button
   
BACK

PETISYON Anfave RESTITISYON

14 me, 2004
Not pou lapres
Gaye prese prese!

Souple, siyen petisyon sa a ki mande pou leta peyi Lafrans remet lajan li te pran nan men Ayiti ak fos zam, apati ane 1825 lan :

http://www.ipetitions.com/campaigns/Restitisyonpouayiti/

Haitian Lawyers Leadership, yon rezo militan k ap travay pou pwoteje dwa sitwayen ak dwa kiltirel Ayisyen, deklare se dwa lejitim pep Ayisyen an pou li egzije peyi Lafrans remet li ekivalan 22 milya dola vet yo te volo nan men li ak fos zenglendo, apre endepandans peyi a. HLL fe konnen tou, mouche Gerard Latortue pa gen pyes otorite legal, alevwa moral, pou li ta fe kwa bare demann restitisyon sa a.

Li pa gen otorite pou sa!
Li kle, onivo legal, deklarasyon mouche Gerard Latortue an pa kanpe sou anyen. Ata yon veritab premyeminis, alevwa pou yon defakto tankou Latourtue, pa ta p janm gen otorite legal pou li defet aksyon yon Chefdeta.

Laviwonndede:
Pandan, yon kote nou remake Gerard Latortue ki al paweze nan peyi Lafrans epi yon lot bo, nou konnen gen yon Minis Afe Etranje peyi Lafrans ki ap ranje kol pou li vin poze pye li sou te Dessalines nan jou samdi 15 me 2004 lan ‚ yon zak ki ta va rive pou premye fwa depi 200 zan, le neg ak neges d Ayiti te kase chenn lesklavaj rasyal sou kontinan Amerik lan; HLL repete anko, se dwa l ejitim pep Ayisyen an pou li egzije peyi Lafrans remet li 22 milya dola vet blan Franse te volo nan men li ak fos zenglendo, apre endepandans peyi a. HLL pran dispozisyon pou li gaye deklarasyon saa toupatou:

AYITI PAP KITE VoLo PRAN WOULIB NAN KARAPAS!

Se, 7 avril 2003, yon jou memorab ki make bisantne lanmo Toussaint Louverture, Prezidan Jean Bertrand Aristide te fe deklarasyon ofisyel pou tanmen kanpay Restisyon-Reparasyon an. Deklarasyon sa a te fet devan lanasyon, kidonk nan prezans desandan zanset nou yo, epi douvan pot Mize Zanset yo nan MUPANAH (Musee du Pantheon National HaÔtien) kote lespri imotel ras Afriken an ap dodomeya nan yon anbyans respe ak diyite. Sila ki la yo te fe yon sel ak sila ki pa la anko yo pou yo pwojte limye lanvi ki makonnen egzistans yo youn ak lot.

"RESTITISYON - REPARASYON" ‚ De mo ekstraodine ki gen pouvwa panse maleng kolonizasyon ak lesklavaj. Tout pitit sila yo ki te viv mati tan lakoloni, men ki pa tounen zonbi san memwa, tout pitit kolon ki kite lespri liberasyon danse nan tet yo, yo tout te bat bravo lakontantman pou rel lajistis sila a: RESTITISYON ‚ REPARASYON! Kit se peyi Karayib yo, kit se peyi Ameriklatin yo, tout kontinan Lafrik lan, menm kek peyi sou kontinan Lewop, yo tout te rive rekonet lejitimite demach sila a.

Le nou konsidere jan biwo avoka te gen tan ap travay sou dosye sa a, jan pati ki konsene yo te koumanse analize dokiman yo, nou ta dwe espantan pou nou tande mouche Gerard Latortue ki deklare kareman dosye restitisyon an kaba. Ala yon deklarasyon degrenndwat!

Onivo politik, mouche Latortue pa gen konpetans pou li pran yon desisyon konsa. èske li bliye, se yon prezidan ki te monte opouvwa nan eleksyon demokratik, kidonk reprezantan lejitim pèp Ayisyen an, pwotektè dwa granmoun nasyon an, ki te pran desizyon sa a?

Onivo entenasyonal, se leta yo ki enplike nan yon dosye konsa. Kidonk, pa gen mwayen pou yon premyeminis ta rive defet desizyon yon Chefdeta. Epi ki premyeminis ato?!

Konstitisyon 1987 lan kle. Nan atik 138 lan, li deklare "youn nan wol prezidan Repiblik la se fe yon jan pou pep Ayisyen toujou met lakay li, e pou li pa janm pedi pi piti moso nan te peyi d Ayiti". Ala tristes pou yon nonm ki di se Ayisyen li ye kapab adopte yon atitid manfouben konsa douvan yon dosye nasyonal total kapital tankou koz restitisyon an.

Mouche Gerard fe atansyon tande, toti a gen kat pat, men li pa ka mache nan 4 chimen alafwa. Epi tou, detanzantan, ou ta dwe depase limit karapas lan, mete tet ou deyo pou ou ka we kle.

Frantz Fanon te ekri "Peau noire, masques blancs". Men, le yon moun gade byen, fok li ta remake nan biwo primati peyi d Ayiti, toti an makwali kit se nan po l, kit se nan karapas yo mete sou do li pou li trennen an.

Haitian Lawyers Leadership Network
May 12, 2004
For more information:
Contact Our Campaign 7 Leadership Network Coordinator
Mr. Jean St. Vil (Jafrikayiti)
E-mail: Jafrikayiti@hotmail.com
cc: Erzilidanto@aol.com

*****

campaigns_button
different_button
FRENCH
ENGLISH
HOME    
Ezilidanto | Writings | Performances | Bio | Workshops | Contact Us | Guests | Law | Merchandise
© 2003 Marguerite Laurent