ezili_sm_button
writings_sm_button
perform_sm_button
bio_sm_button
workshops_sm_button
contactus_sm_button
guest_bu_button
law_sm_button
merchan_bu_button
  ezilidanto@margueritelaurent.com  
BACK

 

Attyn Laurent addresses the Yvon Neptune issue on Fanmi Lavalas Broadcast, Radio Soleil, May 1, 2005

(Recording made available - Courtesy ofwww.lakounewyork.com)
***************
Sign the petition demanding release of Yvon Neptune:
http://www.haitiechange.org/avis.htm

Yvon Neptune's April 20, 2004 Letter From Jail (Pacot, Port-au-Prince,
Haiti) - April 20, 2005

***************
By Prime Minister Yvon Neptune
***************

From the time I left the Prime Minister's residence on March 12, 2004, up until June 27, 2004, the source of my insecurity had been the Government itself. When the Government had me arrested on June 27, up until today, not only did this source of my insecurity increase and became more direct, but even worse, the Government deprived me of my freedom of movement, together with my freedom to speak freely, with all the length and breadth and depth that the Constitution allows for this right to be exercised.

The hunger strike I began on February 20 was aimed at forcing the Government to set me free and to stop being the cause of my insecurity.

Because of a promise the Government had made that it was going to liberate me, I accepted to put an end to my hunger strike and to go to the Argentine Hospital under the jurisdiction of the MINUSTAH/United Nations.

Even while in that hospital, however, my insecurity continued because of the Government's continuing refusal to set me free.

That is why, while I was in the Hospital managed by the Argentinians/MINUSTAH, I continued to resist so that the United Nations would not send me to the trap of the supposed Villa in Pacot, but rather, that it would require instead that the Government free me and stop threatening my life. It was in the context of the dilatory tactics of this wicked Government that I was obliged to resume my hunger strike with even more force and why I am continuing it in the prison in Pacot, still with the aim of regaining my freedom and my security.

My friends, listen. On April 20, here is the information I had passed on: “â€| this plot aims at keeping me in prison by all means for as long as possible; that is one objective. The second objective is to take me, no matter what the conditions, to Saint-Marc to continue the political humiliation. Friends, listen: while I was already into the fifth day of my complete hunger strike, on Thursday afternoon, April 21, having given me guarantees that nothing would happen to me, the United Nations Forces took me, against my will, to a supposed Prison Villa in Pacot, close to the General Administration and Inspection Headquarters of the Police, despite the fact that I had explained to the UN Representative that this was a trap that the de facto Government had set up to implement the death plan it had for me. Above all, I told them that I would maintain my hunger strike in the supposed Prison Villa as long as I was not set free.

My friends, on Friday April 22, early in the morning, a team of 7 to 10 executioners I recognized from the prison system burst in on me to take me to Saint-Marc. I felt my life was in danger in the presence of these executioners; I told them I had not eaten, nor drunk anything in five days, and I asked them to leave me in peace because I was weak. When they picked me up with force, put me outside, and tried to handcuff me, I resisted for my life and I bit one of the many arms trying to force handcuffs on my wrists.

They drove me to Saint-Marc. I threw up all along the way. When we arrived in Saint-Marc, nothing was done. Supposedly, Mrs. Cluny Pierre Jules, the supposed Investigating Judge declared that she was not coming because she had not been previously notified.

When the UN Representative received news of what the conditions were in Saint-Marc and of what kind of state I was in, he sent a helicopter to pick me up and take me back to Port-au-Prince, where I received some care in a UN ambulance which escorted me back to the supposed Prison Villa in Pacot.

I am continuing my hunger strike, so that I can regain my freedom and my security and so that the de facto Government will stop threatening my life, while it continues to trample on my dignity.

Yvon Neptune
Former Prime Minister
Member of Fanmi Lavalas
Political Prisoner
At the Prison in Pacot, Port-au-Prince


***************

Kreyòl version:


Lè m te kite Primati a nan dat 12 mas 2004 rive jis 27 jen 2004, sous ensekirite m se nan pouvwa a li te chita. Lè pouvwa a arete m nan dat 27 jen, jis jounen jodi a, non sèlman sous ensekirite m pa bò kote pouvwa a ogmante e vin pi dirèk, men sa ki pi rèd, pouvwa a wete libète mouvman m, ansanm ak libète pou m pale nan tout longè/lagè/fondyè konstitisyon bay dwa swa a.

Grèv grangou mwen te tanmen apati dat 20 fevriye a, se te pou pouvwa a remèt mwen libète m e sispann lakòz ensekirite m.

Akòz pwomès Pouvwa a te fè kidedwa kòm kwa li ta pral libere m, mwen te aksepte kanpe sou grèv grangou a, epi al pran swen nan lopital Ajanten ki anba bannyè Minustah/Nasyonzini.

Men m nan lopital sa a, mwen te kontinye anba ensekirite Pouvwa a, epi pouvwa a te kontinye refize reban mwen libète m.

Se poutèt sa, pandan m nan lopital Ajanten/Minustah, mwen t ap goumen pou Nasyonzini pa foure m nan zatrap swadizan Vila nan Pako men pito egzije nan men pouvwa a libere m epi tou, pou pouvwa sispann mennase lavi m. Se anfas jwèt dilatwa ak koken pouvwa a, mwen te blije rekòmanse grèv grangou a pou pi rèd, e ki ap rapousib nan Prizon Pako a, toujou pou libète m ak sekirite m.

Mezanmi koute, nan dat 20 avril men enfòmasyon mwen te bay: “ â€| konplo sa a se chache pa tout mwayen pou kenbe m nan prison pou plis tan posib, sa a se youn, lòt la se trennen m kèlkeswa kondisyon an nan Sen Mak pou rapousib politik imilyasyon anâ€| â€? Mezanmi koute: pandan m te deja sou 5 jou grèv grangou total kapital, jedi apremidi 21 avril, ak garanti yo ban mwen anyen p ap rive, Fòs Nasyonzini yo mennen m, kont volonte m, nan swadizan Vila Prizon nan Ri Pako, tou pre Direksyon Jeneral ak Enspeksyon Jeneral Lapolis, malgre mwen te montre Reprezantan Nasyonzini yo, se yon zatrap pouvwa de fakto a mete pou l egzekite plan lanmò li gen pou mwen an. Sitou mwen te di yo, grèv grangou a ap rapousib nan swadizan Vila Prizon an, toutotan mwen pa libere.

Mezanmi: se konsa vandredi 22 avril granm ti maten, yon ekip 7 a 10 bouwo mwen rekont nan sistèm prizon an debake sou mwen ak lòd pou yo kondi m Sen Mak.

Mwen santi vi m andanje anfas bouwo sa a yo; mwen di yo, mwen gen 5 jou mwen pa manje, ni bwè, e mande yo pou yo kite m anpè paske mwen fèb. Lè yo ranmase ak fòs, mete m deyò epi seye minote m, mwen reziste pou lavi m, e mwen mòde youn pami kokenn bra ki t ap fòse minòt nan ponyèt mwen.

Yo trenbale m Sen Mak. Mwen vomi fyèl mwen sou tout wout la. Rive Sen Mak anyen pa fèt, swadizan Madan Cluny Pierre Jules, swadizan Jij enstriksyon an te deklare li p ap vini, paske l pa t enfòme.

Lè Reprezantan Nasyonzini yo resevwa enfòmasyon nan ki kondisyon e nan ki eta mwen twouve m Sen Mak, yo voye elikoptè yo vin chache m, mennen m Pòtoprens, kote mwen resevwa swen nan yon anbilans Nasyonzini ki eskòte m jis nan swadizan Vila Prizon an nan Pako.

Grèv grangou a ap rapousib, pou m rejwenn libète m an sekirite, e pou pouvwa defakto a sispann mennase lavi m, pandan l ap kontinye pase diyite m anba pye.

Yvon NEPTUNE
Ansyen Premye Minis
Manm Fanmi Lavalas
Prizonye Politik
Prizon nan Pako, Pòtoprens.

URLs to photocopies of original handwritten letter:


1) http://haitiforever.com/neptune-letter-page1.jpg
2) http://haitiforever.com/neptune-letter-page2.jpg

**************
**************
Forwarded by the Haitian Lawyers' Leadership Network
******
***************
Men Anpil Chaj Pa Lou!!!
- is Kreyol for "Many hands make light a heavy load."

***************

Here is what you can do to help us help the people of Haiti:
*******
*******
HLLN - Action Requested from Haiti solidarity groups and
Haitian activists for justice and democracy:

Subscribe to and circulate the Ezili Danto mailings and
posts to your mailing lists and e-mail contacts. Subscribe or unsubscribe by writing to: Erzilidanto@yahoo.com

Adopt and circulate the Haiti Resolution (updated below) from the Haitian Lawyers
Leadership Network

Circulate the human rights reports, especially the latest Miami Law Center report

Do Press Work: Join our letter writing campaigns to help free the political prisoners in Haiti, to stop the persecution of Haiti's most popular political party and democratic movement and to restore Constitutional rule. Write a letter, call the media, fax, - See our Press Work page for sample letters and for contact information.

Volunteer to help us maintain our Contact Information Sheet by sending us updated or new phone numbers and addresses to put on our Contact Information Sheet pages

Virtual interns and volunteers are also needed to help us translate selected materials into French, Kreyol, or Spanish to reach a wider audience. Volunteers with some research and computer skills are likewise needed to help us update our "List of Victims" and "Personal Testimonies" pages under Campaign One. (We have the information, what we don't have we know where to extrapolate them, but need help to put it together and in the format on our website page.)

More Network volunteer also needed to concentrate as primary coordinators/contributors to one of our seven campaigns

One internet savvy volunteer needed who is interested in logging and archiving, for our new Ezili Danto blog, (not yet unveiled) the regular Erzilidanto posts we send out so that those who only want to see these at their leisure, or, who cannot receive daily mailings, will have alternative access to these materials and posts, in an archived format.

Fundraise for the work of HLLN. Donate to our projects. Or, earn money, save lives and spread meaning and value by becoming an HLLN Marketing Associate trained to train other HLLN Associates and licensed to use our logo and HLLN materials to sponsor a "To Tell The Truth about Haiti Forum and Teach-In." Proceeds from such courses and teach ins will go to pay the Associate and to continue the work of HLLN projects, such as, our partnership with AUMOHD, the young human rights lawyers in Haiti who are defending the defenseless poor whose only crime is that they voted for Lavalas, supported Constitutional rule or are resisting a return of the bloody U.S.-trained Haitian army and US-sponsored dictatorship. For information on AUMOHD, go to: http://www.april6vt.org/
*********

The Haiti Resolution:
1. Support the return of constitutional rule to Haiti by restoring all elected officials of all parties to their offices throughout the country until the end of their mandates and another election is held, as mandated by Haiti's Constitution;

2. Condemn the killings, illegal imprisonment and confiscation of the property of supporters of Haiti's constitutional government and insist that Haiti's illegitimate "interim government" immediately cease its own persecution and put a stop to persecution by the thugs and murderers from sectors in their police force,
from the paramilitaries, gangs and former soldiers;

3. Insist on the immediate release of all political prisoners in Haitian jails, including Prime Minister Yvon Neptune, other constitutional government officials and folksinger-activist Sò Ann;

4. Insist on the disarmament of the thugs, death squad leaders and convicted human rights violators and their prosecution for all crimes committed during the attack on Haiti's elected government and help rebuild Haiti's police force, ensuring that it excludes anyone who helped to overthrow the democratically elected
government or who participated in other human rights violations;

5. Stop the indefinite detention and automatic repatriation of Haitian refugees and immediately grant Temporary Protected Status to all Haitian refugees presently in the United States until democracy is restored to Haiti; and

6. Support the calls by the OAS, CARICOM and the African Union for an investigation into the circumstances of President Aristide's removal. Support the enactment of Congresswoman Barbara Lee's T.R.U.T.H Act (HR 3919) which calls for a U.S. Congressional investigation of the forcible removal of the democratically elected President and government of Haiti.


***************

 

 

campaigns_button
different_button
_______________
Demand Stop to Killing or Forced exiling attempts of Prime Minister Yvon Neptune -
HLLN Urgent Action Alert, Send appeals out immediately | May 1, 2005
_______________
_______________
Emmanuel "Dread" Wilme speaks:
Radio Lakou New York, April 4, 2005 interview with Emmanuel "Dread" Wilme
_______________

_______________
The
Crucifiction of
Emmanuel "Dread" Wilme,
a historical

perspective

_______________
Urgent Action:
Demand a Stop
to the Killings
in Cite Soleil

*
Sample letters &
Contact info
_______________
_______________
Denounce Canada's role in Haiti: Canadian officials Contact Infomation
_______________

Urge the Caribbean Community to stand firm in not recognizing the illegal Latortue regime:

Selected CARICOM Contacts
Key
CARICOM
Email
Addresses
zilibutton Slide Show at the July 27, 2004 Haiti Forum Press Conference during the DNC in Boston honoring those who stand firm for Haiti and democracy; those who tell the truth about Haiti; Presenting the Haiti Resolution, and; remembering Haiti's revolutionary legacy in 2004 and all those who have lost life or liberty fighting against the Feb. 29, 2004 Coup d'etat and its consequences
     
 
BACK
Ezilidanto Writings| Performances | Bio | Workshops | Contact Us | Guests |law_sm_button | Merchandise
© 2003 Marguerite Laurent